st-hubertus.pl st-hubertus.pl - Hubertus

st-hubertus.plWebsite Profile

Title: Hubertus
Keywords: Stowarzyszenie, konie, hubertus, Toszek, Konie Toszek, mi?o?nicy, mi?o?ników, koni
Description:Strona internetowa Stowarzyszenia Mi?o?ników Koni HUBERTUS
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

st-hubertus.pl Information

Website / Domain:st-hubertus.pl
Website IP Address:178.16.97.103
Domain DNS Server:ns1.st-hubertus.pl,ns2.st-hubertus.pl

st-hubertus.pl ranks

Alexa Rank:19667795
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

st-hubertus.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$5,597
Daily Revenue:$15
Monthly Revenue:$460
Yearly Revenue:$$5,597
Daily Unique Visitors:1,411
Monthly Unique Visitors:42,330
Yearly Unique Visitors:515,015

st-hubertus.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Content-Type text/html
Server nginx/1.6.2
Date Mon, 15 Oct 2018 20:50:05 GMT

st-hubertus.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Stowarzyszenie 2 0.40%
konie 0 0.00%
hubertus 4 0.46%
Toszek 2 0.17%
Konie Toszek 0 0.00%
mi?o?nicy 0 0.00%
mi?o?ników 2 0.29%
koni 3 0.17%

st-hubertus.pl Similar Website

Domain WebSite Title
sthubertus.hu Hubertus
hubertus-chodziez.pl HUBERTUS
hubertus-reiterladen.de Hubertus
hubertus.cz Hubertus
hubertus-nadmorzem.pl HUBERTUS
hubertusbryggeri.no Hubertus
haus-hubertus-straberg.com hubertus
hubertus.com.pl "HUBERTUS"
hubertus-andernach.de Hubertus | Restaurant & Partyservice: Hubertus
hotelhubertus-freistadt.at Hotel Hubertus Freistadt: Hubertus
hubertusgold.nl Hubertus Gold
hubertusschuetzen.com Hubertus Schützenseite
hubertus-stueberl.com Hubertus Stüberl
hubertushohenlohe.com HUBERTUS HOHENLOHE
sankthubertus.de Sankt Hubertus
hubertus-gaimersheim.de Hubertus Gaimersheim
meble-hubertus.pl Meble Hubertus
st-h.at Sankt Hubertus

st-hubertus.pl Alexa Rank History Chart

st-hubertus.pl aleax

st-hubertus.pl Html To Plain Text

Hubertus Strona g?ówna Galeria Kontakt Konna Pielgrzymka Informacje Cele - statut Nasza oferta Kalendarz Historia Nauka jazdy konnej Hipoterapia Zespó? Sygnalistów Prawo bez dyskusji Charytatywne kol?dowanie Sztafeta mi?osierdzia Zawody Rajd Via Regia Operacja ?mieci Medal Nasz Patron Diecezjalny Duszpasterz Tradycje Otrzymali?my podzi?kowania Ochotniczy Szwadron 3 Pu?ku U?anów ?l?skich Kontakt tel. 797 271 034 prezes - ks. Rafa? Przyby?a Polecamy: Koniulek - sklep je?dziecki w Zbros?awicach Duszpasterswto w Krakowie Sklep Je?dziecki i us?ugi rymarskie Ekomax Podzi?kowania: Serdeczne podzi?kowania kieruj? do ka?dego, kto przyczyni? si? do "Dzie?a Konnej Pielgrzymki". Dzi?kuj? za pozytywny odbiór i zaanga?owanie w nasz? wspóln? spraw?. Serdecznie dzi?kuj?. Nasi zmarli: Prosz? o modlitw? za naszych zmar?ych znajomych mi?o?ników koni: - Józef Dzwonowski + 24.12.2010 - Joachim Biela + 19.05.2014 Pogoda nad siedzib? Stowarzyszenia Pogoda Toszek z serwisu Pogoda w Zabrzu "Je?li nie uda mi si? zrealizowa? mojego marzenia, my?la?em sobie, nie stanie si? to dlatego, ?e nie skorzysta?em z szansy podj?cia wyzwania" Monty Roberts W tym co robimy mo?esz nas wesprze? nr. konta: BG? 30203000451110000002940120 ZAPROSZENIA I NOWE WIADOMO?CI Najpierw kilka nowych zaproszeń 1. OSTERREITEN: W drugi dzień ?wi?t Wielkiej Nocy, w poniedzia?ek 17.04.2017 odb?d? si? tradycyjne Wielkanocne Procesje Konne - Osterreiten. Procesje odb?d? si?: ??dowicach ko?o Zawadzkiego o godz. 13.30 wyjazd z placu ko?cielnego w ??dowicach Gliwicach Ostropie o godz. 13.00 wyjazd z placu ko?cielnego Bieńkowicach - gmina Krzy?anowice zbiórka o 12.30 na ul. Pomnikowej, wyjzd o 13.00 Serdecznie zapraszamy. jest to nie tylko modlitwa Mi?o?ników koni, ale ka?dego cz?owieka, który na codzień podejmuje si? pracy. 2. SZTAFETA MI?OSIERDZIA 23 kwietnia w Zabrzu wyruszy III Sztafeta MI?osierdzia. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia dzia?ań, których na codzień podejmuj? si? ososby i instytucje pomagaj?ce drugiemu cz?owiekowi. w tym roku zapraszamy: motocyklistów - start godz. 13.00 ko?cio? ?w. Józefa w Zabrzu ul. Roosevelta 104, przejazd na stajnie do Zabrza Mikulczyc ul. Le?na 156. po przeje?dzie zapraszamy na podwórko plebanii ?w. Józefa na kaw? i nie tylko. Je?dzców konnych - start 13.30 Stajnia Rancho Le?na ul. Le?na 156 Zabrze Mikulczyce. Przez las przeje?dzamy do kapieliska MOSIR na Maciejowie Rowerzystów zapraszamy na 14.15 pod k?pielisko MOSIR na Maciejowie. Przejazd na podórko parafii ?w. Józefa w Zabrzu. o 14.30 na podwórku plebanii odb?dzie si? koncert zespo?u: NASZA ORKIESTRA od 14.20 - czynny b?dzie bufet i kiermasz. UWAGA 0 15.00 ZUMBA!!! wszystkich do wspólnej zabawy oraz wsparcia: ?wietlicy ss. Karmelitnek za Zandce, Paulinki Hiero - ciepri?cej na bia?aczk?, oraz hipoterapii przy Stowarzyszeniu HUBERTUS 3. ZAWODY Jak ju? pisali?mi 27 maja obchodzi? b?dziemy uroczysto?? wr?cznia sztandaru naszego Stowarzesznia. organizujemy przy tej okazji równie? zawody je?dzieckie. szczegó?y i regulamin umieszczony jest w zak?adce REGULAMIN. Zapisy do 10 maja: pod adresem meil: prezes@st-hubertus.pl lub telefonicznie. ksi?dz Rafa? Przyby?a 797-271-034 SZTANDAR Jak wiadomo, prawie ka?da organizacja mo?e poszczyci? si? sztandarem. W pracowni ss. Boromeuszek w Piekarach ?l?skich powstaje taki oto projekt sztandaru naszego Stowarzszenia. Projekt powstaje dzi?ki ofiarno?ci pielgrzymów konnych do Goja, a tak?e ze sk?adek naszych cz?onków. Je?li chcia?by? do?o?y? si? do fundacji naszej chor?gwi mo?na to uczyni? wp?acaj?c na nasze konto z dopiskiem: SZTANDAR. Nasz? chor?giew chcemy uroczy?cie przyj?? i po?wi?cic na naszym Hubertusie 27 maja br. WSPó?PRACA Powszechnie wiadomo, i? nie da sie czyni? dobra w pojedynk?. Nie da si? s?u?y? dobru w samotno?ci. W 2016 roku to dobro, realizowali?my wspólnie ze Stowarzyszeniem "Otwarte Serca" z Rudy ?l?skiej, "Otwarte Serca" które dzia?a na terenie szko?y ?w. ?ukasza. Razem ze wspomnianym Stowarzyszeniem pomagali?my ich podopiecznym przez zaj?cia hipoterapeutyczne. Oto kilka zdj??: foto relacja Natomiast w tym roku ju? wspó?pracujemy z dwoma kolejnymi Organizacjami: Fundacj? POMOST POMOST - dla których realizujemy zaj?cia. oraz z O?rodkiem Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Chorzowie: OREW - Chorzów, dla kórych realizujemy zaj?cia z hipoterapi. Cieszy fakt, i? nasz? pasj? mo?emy dzieli? si? z drugim cz?owiekiem. Przy tej okazji dzi?kuj? naszym Intruktorom z jazdy konnej: Szymonowi, Ani, Marcie, oraz Wolontariuszom: Dawidowi, Julii Panu Franciszkowi oraz m?. asp. Andrzejowi Cie?li, który po s?u?bie w I Komisariacie Policji w Zabrzu pomaga przy prowadzeniu zaj?? z hipoterapii. Mamy "stówe" Od 14 lutego 2014 uda?o nam si? zebra? 100 ton elektro?mieci. To nie tylko dobry wynik, ale i du?o dobrego. Po pierwsze dzi?ki tej ilo?ci, mogli?my zorganizowa? hipoterapi? przy naszym Stowarzyszeniu oraz stworzy? okazj? do nauki jazdy konnej Po drugie - ?mieci te NIE TRAFI?Y do lasu!!! - niestety, wci?? wielu ludzi nie szanuje ?rodowiska, w którym ?yje Po trzecie - nasza akcja sta?a si? okazj? do zaanga?owania wielu ludzi dobrej woli w tworzenie dobra 3x100 = 300 % normy - Zbierajmy dalej, bo jak wida? nasza akcja przynosi wiele dobra. ?mieci mo?na dosatrcza? do Parafii ?w. Józefa w Zabrzu ul. Roosevelta 104. Koordynatorem akcji jest Ks. Rafa? Przyby?a - nr. tel. 797-271-034 lub do siedziby Stowarzyszenia Toszek, ul.Harcerska 3. Jest jednak kilka wa?nych spraw: po I - urz?dzenia musz? by? kompletne. po II - musz? by? elektro?mieciem (np. filtr do wody nie stanowi elektro?miecia) po III - zbieramy te? baterie i p?yty CD - nie myli? z kasetami VHS i magnetofonywi. Zbieramy równie? z?om i makulatur?. 2017 - ROKIEM ?WI?TEGO HUBERRTA W tym roku 1290 rocznic? ?mierci ?w. Huberta - naszego Patrona. St?d te?, og?aszamy 2017 rokiem ?wi?tego Huberta. ?ELAZNA ZASADA I ETYKA INTRUKTORA - wiek ucznia jazdy konnej Witam serdecznie. Coraz cz??ciej, zw?aszcza teraz podczas wakacji, otrzymuj? zapytanie dotycz?ce jazdy konnej dla dzieci. wszystko jest ok. Z tym, ?e w naszym Stowarzyszeniu przyjmujemy dzieci od 10 roku ?ycia. Dlaczego? Napewno wa?n? spraw? jest przyswajanie przekazywanej wiedzy oraz ca?y baga? sukcesów i pora?ek, a wi?c kontekst psychologiczny. Jednak najwa?niejszy jest rozwój szkieletu dziecka. Nale?y pamieta? o "O-bajnach" czyli nogach "prostowanych na beczce". Nie chcemy aby w przys??o?ci Twoje dziecko mia?o krzywe nogi. Smutne jest to ?e bardzo cz?sto pomija sie w/w argument na rzecz korzy?ci materialnych oraz atrakcyjno?ci zaj??. Warto wi?c i potrzeba zapyta? o etyk? i rol? inruktora w rozwoju dzieci. Zapraszamy na jazdy konne! Zainteresowanych zapraszam do kontaktu z intruktorami. Ich numery telefonu w zak?adce "KONTAKT". ks. Rafa? Przyby?a - intruktor - tel. 797 271 034 poniedzia?ek i wtorek Szymon Polednik - intruktor - po indywidualnym umówieniu; Sobota i niedziela wed?ug indywidualnych umówień z intruktorami. Lekcja to zasadniczo jedna godzina. W czasie jednej lekcji intruktor mo...

st-hubertus.pl Whois

Domain Name: ST-HUBERTUS.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en